Skip to content Skip to footer
0 items - 0.00 € 0

Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nákupu vstupeniek a reklamačný poriadok (ďalej len „Obchodné podmienky nákupu vstupeniek“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti Euphoria Agency s.r.o., IČO: 53762291, DIČ: 2121488886, IČ DPH: SK2121488886, so sídlom Sasinkova 677/1, 908 51 Holíč, zapísanej v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Trnava, odd. Sro, vl.č. 49109/T (ďalej len „Euphoria Agency“). Euphoria Agency je organizátorom a jediným predávajúcim vstupeniek na akékoľvek kultúrne, športové alebo iné akcie, ktoré sama organizuje (ďalej len „Akcie“). Ako organizátor Akcií, Euphoria Agency zabezpečuje a organizuje konanie Akcie, a je tak jediným predávajúcim vstupeniek na tieto Akcie. Identifikácia Euphoria Agency a jej kontaktné údaje vrátane adresy sú uvedené vždy pri konkrétnej Akcii. Adresa Euphoria Agency je rozhodujúca pre uplatnenie reklamácie nespadajúcej pod reklamačný poriadok uvedený v čl. IV. Obchodných podmienok nákupu vstupeniek.

Tieto Obchodné podmienky nákupu vstupeniek tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej medzi Euphoria Agency ako organizátorom a predávajúcim a kupujúcim vstupeniek na Akciu. Kupujúci nákupom vstupeniek zároveň potvrdzuje, že sa s týmito Obchodnými podmienkami nákupu vstupeniek oboznámil a je oboznámený so skutočnosťou, že ohľadne konania Akcie vstupuje ako kupujúci do právneho vzťahu s Euphoria Agency ako predávajúcim.

Euphoria Agency predáva vstupenky prostredníctvom svojej internetovej stránky www.euphoria.place, a tiež prostredníctvom iných digitálnych aplikácií alebo predajných miest priamo spojených s Euphoria Agency. Za nákup vstupeniek sa považuje aj nákup v rámci hromadných objednávok priamo v Euphoria Agency, prostredníctvom jej obchodného či iného oddelenia.

Kontaktovať Euphoria Agency znamená kontaktovať oprávnenú osobu na jej konkrétnom telefónnom čísle či e-maile, ak sú známe, alebo na všeobecný telefón či e-mail, uvedený v sekcii Kontakty na webovej stránke www.euphoria.place.

II. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je záväzok Euphoria Agency s.r.o. dodať kupujúcemu vstupenky na ním zvolenú Akciu, a to v množstve požadovanom kupujúcim limitovanom dostupnosťou vstupeniek predaných k predaju prostredníctvom Euphoria Agency. Záväzok kupujúceho spočíva v uhradení vstupného za vstupenky. Zmluva je uzavretá zaplatením vstupného zo strany kupujúceho. Zmluva sa uzatvára použitím slovenského jazyka a formou týchto Obchodných podmienok nákupu vstupeniek je dostupná na internetových stránkach www.euphoria.place, prípadne internetových stránok, ktoré na www.euphoria.place presmerujú.

Euphoria Agency sa zaväzuje dodať kupujúcemu vstupenky bez zbytočného odkladu po zaplatení vstupného, s tým, že v prípade nákupu vstupeniek cez internet budú dodané v elektronickej podobe na e-mail zadaný kupujúcim a v prípade nákupu vstupeniek iným spôsobom (na pokladni Euphoria Agency, alebo u obchodného partnera Euphoria Agency) budú kupujúcemu vstupenky dodané bezprostredne po zaplatení vstupného príslušným pracovníkom, u ktorého kupujúci vstupenky zakúpi. Kupujúci nemá nárok na dodanie vstupeniek skôr, než bude uhradené vstupné za vstupenky v plnej výške.

Doručením vstupeniek kupujúcemu zo strany Euphoria Agency sú všetky záväzky Euphoria Agency vyplývajúce zo zmluvy splnené.

III. Práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k akcii, na ktorú sú vstupenky zakúpené

Kupujúci berie na vedomie, že Euphoria Agency s.r.o. je priamo organizátorom jednotlivých Akcií, na ktoré sú vstupenky predávané. Euphoria Agency zaisťuje výrobu, predaj a distribúciu vstupeniek na jednotlivé Akcie, pričom nákupom vstupenky na Akciu vzniká právny vzťah medzi kupujúcim a Euphoria Agency ako organizátorom tejto Akcie. Euphoria Agency zodpovedá za plnenie svojich povinností podľa všeobecného právneho predpisu.

Euphoria Agency zodpovedá za konanie akejkoľvek Akcie, ktorú organizuje, vrátane možných zmien Akcií alebo ich termínov či miest konania. Euphoria Agency zodpovedá za priebeh Akcií, ako aj za všetky udalosti, ku ktorým by na Akciách došlo. Všetky nároky kupujúceho či tretích osôb je potrebné uplatniť priamo u Euphoria Agency.

Kupujúci sa nákupom vstupenky zaväzuje dodržiavať pravidlá stanovené Euphoria Agency ako organizátorom Akcie. Ďalej sa kupujúci nákupom vstupeniek zaväzuje podrobiť sa prevádzkovému a návštevnému poriadku miesta konania Akcie. Organizátorovi každej Akcie, teda Euphoria Agency, je vyhradené právo na zmenu programu, termínu a miesta konania Akcie. Nákupom vstupenky berie zákazník tieto pravidlá organizátora na vedomie.

Za platnosť a pravosť vstupeniek zakúpených mimo predajnú sieť Euphoria Agency, nenesie Euphoria Agency zodpovednosť.

IV. Postup pri nákupe vstupeniek a platobné podmienky

Cena za každú vstupenku je uvedená pri každej Akcii jednotlivo. Pri každej Akcii sú uvedené tiež prípadné vedľajšie poplatky či náklady spojené s nákupom vstupenky. Euphoria Agency je oprávnená pripočítať zákazníkovi k cene vstupenky servisný poplatok za spracovanie predaja vstupeniek prostredníctvom svojej predajnej siete. Servisný poplatok patrí Euphoria Agency a predstavuje náhradu nákladov spojených so spracovaním objednávky, vystavením vstupenky a jej doručením zákazníkovi a hradí ho zákazník. V prípade, že zákazníkovi vznikne nárok na vrátenie vstupného, vráti Euphoria Agency zákazníkovi tiež uhradený servisný poplatok. Tým nie je dotknutý čl. III, Týchto Obchodných podmienok nákupu vstupeniek.

Pri nákupe vstupeniek prostredníctvom internetových stránok www.euphoria.place je platba za vstupenku možná platobnou kartou, Google Pay a Apple Pay.

V. Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením § 7 odst. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Zb., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“), nemá kupujúci v prípade nákupu vstupenky na Akciu právo od zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a Euphoria Agency ako organizátorom odstúpiť podľa § 7 odst. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku (odstúpenie od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu), a to vzhľadom na to, že sa jedná o zmluvu o poskytnutí služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a tieto služby sú podnikateľom, teda v tomto prípade Euphoria Agency, poskytované v dohodnutom čase.

VI. Reklamačný poriadok

Všetky reklamácie vstupeniek zakúpených u Euphoria Agency prostredníctvom jej Predajnej siete sa riadia týmito Obchodnými podmienkami nákupu vstupeniek a reklamačnými podmienkami uvedenými v tomto článku VI.

Kupujúci má nárok na vrátenie vstupného za vstupenku iba v nižšie uvedených prípadoch podľa nižšie uvedených podmienok. Kupujúci nemá nárok na výmenu vstupenky, pokiaľ nie je v týchto Obchodných podmienkach uvedené inak. V prípade poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia či iného znehodnotenia vstupenky nebude vstupenka nahradzovaná novou a kupujúcemu nebude poskytnutá náhrada ani mu nebude vrátená uhradená cena za vstupenku.

Euphoria Agency nenesie žiadnu zodpovednosť za to, že kupujúcemu nebude doručená vstupenka z dôvodov spočívajúcich na strane kupujúceho, najmä z dôvodu, že nebude možné kupujúcemu vstupenku doručiť na kupujúcim zadaný e-mail (napr. preplnená schránka, spam, filter a podobne).

V prípade, že kupujúci neobdržal vstupenku najneskôr do 1 hodiny po zaplatení vstupného, je povinný bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín odo dňa uplynutia vyššie uvedenej lehoty k doručeniu vstupenky, kontaktovať Euphoria Agency a oznámiť, že uhradenú vstupenku neobdržal. Pre tieto účely je kupujúci povinný Euphoria Agency oznámiť meno, priezvisko a e-mail, ktoré uviedol ako kontaktné, resp. identifikačné údaje pri nákupe vstupenky. V prípade, že Euphoria Agency zistí, že vstupenka skutočne nebola kupujúcemu doručená, a nepôjde o prípad uvedený v predchádzajúcom odstavci, bude sa ďalej postupovať nasledujúcim spôsobom: Euphoria Agency sa zaväzuje najneskôr do 24 hodín, nie však neskôr ako 1 hodinu pred konaním Akcie, zaslať kupujúcemu znovu vstupenku na e-mail zaslaný kupujúcim, v prípade, že už došlo ku konaniu Akcie, sa Euphoria Agency zaväzuje vrátiť kupujúcemu uhradené vstupné, a to najneskôr do 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim.

V prípade, že zo strany Euphoria Agency dôjde k zmene miesta konania alebo termínu Akcie alebo k úplnému zrušeniu Akcie, bude kupujúci, ktorý Euphoria Agency poskytol svoj kontakt (e-mail, telefón, poštová adresa, fax apod.), o tejto skutočnosti prostredníctvom akéhokoľvek z uvedených prostriedkov oboznámený. Euphoria Agency nezodpovedá kupujúcemu za to, že ho nebude možné prostredníctvom tohto kontaktu včas zastihnúť, ani za to, že kupujúci obdrží včas odoslané oznámenie s meškaním.

Ak dôjde zo strany Euphoria Agency k zmene termínu Akcie, kupujúci má právo na vrátenie vstupného alebo výmenu vstupenky za poukaz na ďalší nákup. Toto právo môže kupujúci uplatniť najneskôr piaty pracovný deň nasledujúci po pôvodnom termíne Akcie a iba v prípade, že vstupenka dosiaľ nebola využitá. Pokiaľ kupujúci neuplatní svoje právo v uvedenej lehote, toto právo mu zaniká a má sa za to, že kupujúci má záujem zúčastniť sa Akcie v zmenenom termíne. V prípade, že dôjde k zmene termínu Akcie z dôvodu nezávislého na vôli Euphoria Agency v dôsledku vyššej moci (napr. prírodné katastrofy, epidémie, rozhodnutia orgánov verejnej moci, požiar, iné ohrozenie zdravia a bezpečnosti účastníkov), zostáva vstupenka v platnosti na tento zmenený termín a kupujúci nemá právo na vrátenie vstupného alebo na výmenu vstupenky.

Ak dôjde zo strany Euphoria Agency k úplnému zrušeniu Akcie, má kupujúci právo na vrátenie vstupného alebo na poukaz na ďalší nákup. Právo na vrátenie vstupného alebo poukaz na ďalší nákup môže kupujúci uplatniť najneskôr piaty pracovný deň nasledujúci po termíne Akcie. Pokiaľ kupujúci neuplatní svoje právo v uvedenej lehote, má kupujúci právo len na výmenu vstupenky na poukaz na ďalší nákup. V prípade že dôjde k úplnému zrušeniu Akcie z dôvodov nezávislých na vôli Euphoria Agency v dôsledku vyššej moci (napr. prírodné katastrofy, epidémie, rozhodnutia orgánov verejnej moci, požiar, iné ohrozenie zdravia a bezpečnosti účastníkov), má kupujúci právo len na výmenu vstupenky za poukaz na ďalší nákup.

Euphoria Agency bude vstupné vracať nižšie popísaným spôsobom a to iba do výšky finančných prostriedkov, ktoré Euphoria Agency obdržala od kupujúcich za predaj vstupeniek, a ktoré doposiaľ neboli prevedené. V prípade, že budú splnené podmienky pre vrátenie vstupného podľa tohto reklamačného poriadku, bude vstupné kupujúcemu vrátené nasledujúcim spôsobom:

– prípade elektronického nákupu prostredníctvom internetových stránok www.euphoria.place bude vstupné vrátené prostredníctvom platobnej karty, ktorou bola prevedená úhrada vstupného

– v prípade nákupu vstupenky v predajnom mieste Euphoria Agency alebo predajnom mieste zmluvného partnera Euphoria Agency bude vstupné vrátené spôsobom, ktorý si zvolí kupujúci (hotovosťou či bezhotovostne) s tým, že podmienkou vrátenia vstupného je, že sa kupujúci bez zbytočného odkladu (najneskôr do 7 dní od dňa pôvodného dátumu konania zrušenej Akcie) dostaví na predajné miesto, v ktorom na Akciu zakúpil vstupenky, a tieto tam vráti.

Akékoľvek iné reklamácie, než vyššie uvedené, bude Euphoria Agency postupovať k vyjadreniu alebo priamemu oznámeniu. Kupujúci berie na vedomie, že s akýmikoľvek inými reklamáciami je povinný sa bez zbytočného odkladu obrátiť priamo na Euphoria Agency, ktorá je v tomto prípade Usporiadateľom Akcie. Na žiadosť zákazníka bude zákazníkovi poskytnutý priamy kontakt na Euphoria Agency.

VIII. Ochrana osobných údajov pri nákupe

Euphoria Agency s.r.o. počas predaja vstupeniek spracováva osobné údaje, ktoré jej pri nákupe poskytne kupujúci, a to v súlade so Zásadami súkromia, ktoré sú dostupné na internetovej stránke www.euphoria.place. Tieto zásady súkromia poskytujú detailné informácie o tom, ako Euphoria Agency spracúva osobné údaje, vrátane účelov spracovania, spôsobov zabezpečenia údajov a práv, ktoré majú subjekty údajov v súvislosti s ich osobnými údajmi.

V prípade chybne zadaných údajov (napr. preklep v mene či telefónnom čísle) má kupujúci povinnosť kontaktovať Euphoria Agency. Informácie potrebné na kontaktovanie sú uvedené na webovej stránke www.euphoria.place, čím sa zabezpečí rýchla a efektívna komunikácia ohľadom opravy údajov.

IX. Záverečné ustanovenia

Ak by sa ukázalo niektoré z ustanovení týchto Obchodných podmienok nákupu vstupeniek ako neplatné či neúčinné, nie je tým ovplyvnená platnosť a účinnosť ďalších ustanovení týchto Obchodných podmienok nákupu vstupeniek, ktoré sú oddeliteľné od neplatného či neúčinného ustanovenia. Euphoria Agency je oprávnená kedykoľvek zmeniť tieto Obchodné podmienky nákupu vstupeniek z dôvodu zmien legislatívy, potreby zaktualizovať ich znenie, rozširovania poskytovaných služieb alebo ich skvalitňovania. Súhlas oboch zmluvných strán sa vyžaduje v prípade, ak sa jedná o takú zmenu Obchodných podmienok nákupu vstupeniek, u ktorej uvedený súhlas vyžaduje donucujúce ustanovenie zákona Slovenskej republiky upravujúceho spotrebiteľské právo.

Všetky ustanovenia týchto Obchodných podmienok nákupu vstupeniek a zmluvný vzťah medzi Euphoria Agency a kupujúcim sa riadi slovenským právnym poriadkom. Orgánom dohľadu nad dodržiavaním platnej legislatívy v danej oblasti je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27.

Všetky spory vzniknuté pri nákupe vstupeniek prostredníctvom Euphoria Agency budú riešené všeobecnými súdmi Slovenskej republiky v prípade, že nebudú vyriešené mimosúdne.

V Senici dňa 23. 4. 2024, Euphoria Agency s.r.o., IČO: 53762291, DIČ: 2121488886, IČ DPH: SK2121488886