Skip to content Skip to footer
0 items - 0.00 € 0

GDPR

Zásady spracovania osobných údajov

Tu nájdete informácie o spôsobe a rozsahu spracovávania vašich osobných údajov, vrátane rozsahu vašich práv s tým súvisiacich:

Kto je správcom osobných údajov?

Správcom vašich osobných údajov je Euphoria Agency s.r.o., IČO: 53762291, DIČ: 2121488886, IČ DPH: SK2121488886, so sídlom Sasinkova 677/1, 908 51 Holíč, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 49109/T (ďalej len „Euphoria Agency“). Spracovateľom osobných údajov je Euphoria Agency s.r.o. Euphoria Agency zároveň vystupuje ako usporiadateľ akcií, ktorého identifikácia je vždy uvedená v nákupnom formulári a následne na vstupenke (ďalej len ako „Usporiadateľ“).

Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Osobné údaje získavame priamo od vás, na základe vášho nákupu vstupenky alebo na základe vašej registrácie na stránkach www.euphoria.place a vytvorení vášho osobného profilu.

Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Pri nákupe vstupenky:

Vaše meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo, adresa, ak je to nutné napr. k doručeniu vstupenky či iného tovaru,

Ďalšie údaje vyžadované Usporiadateľom, ktoré sú nevyhnutné z dôvodu uskutočnenia a hladkého priebehu akcie, a ktoré sú v nákupnom formulári označené ikonou (i).

Na aké účely osobné informácie využívame?

Za účelom naplnenia zmluvy o predaji vstupenky, ktorú sme s vami uzavreli, tj. za účelom:

– doručenia vstupenky,

– informovania o zmene termínu alebo miesta konania akcie, o zrušení akcie, o ďalších detailoch a náležitostiach akcie,

– kontroly vstupenky a umožnenia vstupu na akciu,

– vybavenia reklamácie a prípadného vrátenia vstupného.

Pre účely zasielania noviniek od Euphoria Agency či od Usporiadateľa:

– V prípade vášho výslovného súhlasu so zasielaním noviniek predáme vašu e-mailovú adresu Usporiadateľovi akcie, ktorý vás môže kontaktovať za účelom ponuky ďalších pre vás zaujímavých akcií.

– Výslovný súhlas pre zasielanie noviniek môže zo zákona poskytnúť iba osoba staršia ako 16 rokov.

– V prípade vášho výslovného súhlasu so zasielaním noviniek môžeme predať určité osobné údaje nutné k spárovaniu vašich profilov na sociálnych sieťach, ktoré vám následne môžu zobrazovať ponuky Euphoria Agency či usporiadateľa na ďalšie pre vás zaujímavé akcie.

– Súhlas so zasielaním noviniek od Euphoria Agency alebo Usporiadateľa môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom odkazu, ktorý je uvedený na konci každej ponuky.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame len do chvíle uskutočnenia akcie, prípadne ak nastane situácia vyžadujúca si ďalšie riešenie nárokov zákazníka vzniknutých z účasti na akcii. V prípade, že to vyžaduje právny predpis alebo je to nutné z oprávneného záujmu Euphoria Agency, napríklad pre účely vybavenia alebo uplatnenia našich nárokov, môžu byť údaje uchovávané dlhšie. Údaje u nás držíme len v zákonom danej lehote. Po uplynutí tejto lehoty údaje odstraňujeme.

Pokiaľ udelíte súhlas so spracovaním osobných údajov za iným účelom, ako je plnenie zmluvy (napr. pre zasielanie noviniek od Euphoria Agency či Usporiadateľa), spracovávame vaše osobné údaje až do odvolania súhlasu, nie však dlhšie ako 3 roky.

Komu smieme osobné údaje poskytnúť?

Usporiadateľovi akcie, ktorého identifikácia je vždy na konkrétnej vstupenke, za účelmi plnenia zmluvy o predaji vstupenky a za účelmi spracovania z titulu jeho oprávneného záujmu alebo s vaším súhlasom za účelmi zasielania noviniek;

Spoločnosti Google, kde sú vaše dáta anonymizované. Ak udelíte výslovný súhlas, tak aj ďalším subjektom (napr. Facebook, Instagram) na účely zasielania noviniek a zobrazovania prispôsobených reklám v súlade s ich politikou ochrany súkromia;

Subjektom, ktoré sú na základe zákona oprávnené tieto údaje žiadať.

Je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné?

Poskytnutie vašich osobných údajov je úplne dobrovoľné a je založené na zmluvnom základe; pokiaľ nám požadované osobné údaje odmietate poskytnúť, nebude vám na platforme Euphoria Agency umožnený predaj vstupenky. Pokiaľ udelíte súhlas so spracovaním osobných údajov za inými účelmi, ako je plnenie zmluvy (napr. pre zasielanie noviniek od Euphoria Agency alebo Usporiadateľa), poskytujete súhlas dobrovoľne a môžete ho kedykoľvek odvolať.

Aké máte práva ohľadom osobných údajov v závislosti s nákupom vstupeniek?

Právo na prístup k osobným údajom: Máte právo vyžiadať si kópiu svojich osobných údajov, ktoré o vás spracovávame.

Právo na opravu osobných údajov: Máte právo žiadať o aktualizáciu, doplnenie či opravu osobných údajov, pokiaľ sa domnievate, že sú nepresné či neúplné.

Máte právo vymazať osobné údaje: Máte právo požadovať vymazanie svojich osobných údajov, ak účel, na ktorý boli spracované, už nie je aktuálny.

Právo na obmedzenie spracovávania osobných údajov: Máte právo požadovať obmedzenie spracovávania, ak popierate presnosť vašich osobných údajov, ich spracovanie je protiprávne, alebo odmietate vymazanie osobných údajov. Toto právo máte aj v prípade, že Euphoria Agency už osobné údaje nepotrebuje spracovávať, ale vy požadujete ich ďalšie spracovanie (v obmedzenej miere), napríklad na súde.

Právo na prenos osobných údajov: Ak je to technicky možné, máte právo na tzv. prenos osobných údajov k inému správcovi.

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov: Kedykoľvek môžete vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov. V takom prípade už vaše osobné údaje nebudeme spracovávať, pokiaľ k tomu nebudeme mať zákonný dôvod alebo by to bolo v rozpore s účelom spracovania.

Aké sú lehoty na vybavenie mojich požiadaviek?

Na žiadosti týkajúce sa uplatnenia vašich práv budeme reagovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od obdržania žiadosti. Euphoria Agency bude bez zbytočného odkladu od žiadosti o obmedzenie spracovávania, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov informovať príjemcu osobných údajov. Výnimkou sú len prípady, v ktorých je informovanie príjemcu nemožné alebo by vyžadovalo neúmerné úsilie.

Akým spôsobom zaisťuje Euphoria Agency ochranu osobných údajov?

Osobné údaje ukladáme v zabezpečenej elektronickej forme a využívame ich z dôvodu naplnenia vyššie uvedených účelov. Zaviedli sme primerané technické, administratívne a fyzické bezpečnostné opatrenia chrániaci vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, prenosom, stratou alebo zničením. Osoby, ktoré s osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

Kde môžete podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov?

Máte právo podať sťažnosť, ak sa domnievate, že pri spracovaní vašich osobných údajov došlo k porušeniu pravidiel ochrany osobných údajov, a to na Úrade na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 82007, Bratislava 27, Slovenská republika, telefón: +421 /2 3231 3214.

Zmeny v zásadách

Tieto zásady môže Euphoria Agency príležitostne upraviť alebo aktualizovať. Pokiaľ budete služby Euphoria Agency ďalej využívať aj po úpravách či aktualizáciách týchto zásad, vyjadrujete tým s nimi súhlas.

Kontakt

Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa osobných údajov, môžete ich zaslať na e-mail o ochrane osobných údajov: hello@euphoria.place